Menu
نویسنده مطلب : علی رضازاده

مطلب مورد بحث:

چند نکته درباره تحلیل زبان بدن در جلسات مذاکره


باسلام

نحوه چیدمان و موقعیت: 

به نظرم نحوه و موقعیت قرارگیری طرفین مذاکره مهم است. بگذارید با مثالی که برای خودم اتفاق افتاده بیشتر توضیح دهم.

یک روز جلسه ای را با یکی از مشتریان شرکت و برای اولین بار با ایشان داشتم. در آن جلسه پس از نشستن چهار نفرمان دور میز با توجه به چیدمان میز و صندلی کنفرانس که در کنار دیوار قرار داشت و مهمانان که مابین دیوار، میز و ما محصورشده بودند مابین مذاکره احساس کردم که شخص مهمان احساس قرار گرفتن در تنگنا را دارد و حالتی است که تلاش می کند از این شرایط خلاص شود لذا نتیجه گیری جلسه را به جلسه بعد موکول کردم و بلافاصله بعد از اتمام جلسه خودم دست به کار شدم چیدمان صندلیها و میز را تغییر دادم.