Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

مفهوم خود و خود انگاره (Self-concept): رابطه شما با خودتان چگونه است؟


اگر تمام مردمان کره زمین را به دو بخش با برنامه ریزی و بی برنامه ریزی تقسیم کنید من را می توانی در بخش با برنامه ها پیدا  کنی
در آن بخش افرادی هستند که کارهای خود را اولویت بندی می کنند، من جزو آنان هستم
در این قسمت برنامه ریزی های با اولویت، عده ای اهل عمل و عده ای اهل فقط حرف هستند، من را در گروه اول می توانی پیدا کنی

در میان آن ها به سراغ مردان بیا

آنان که آرزو ها و رویاهای بزرگ دارند

در آن میان، من در جزو آن عده ای هستم که همه چیزم را فدای رسیدن به اهداف و آرزوهایم می کنم

آن دسته که البته در ایرانند

در میان آنان که عضو متمم اند و قدر آن را می دانند می توانی من را پیدا کنی

“این صدای مردیست که آرزویش ساکن بن بست نیست”