Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا شعیبی

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


دوستان زحمت کشیدن و موارد خوبی رو مطرح کردن.

اما موردی که من زیاد باهاش برخورد کردم، خطایی است که با توجه به MOOD(حالا و هوا) فردی ایجاد می شود.

مثلا در زمان شادی غالب تصمیمات با دید مثبت بررسی و حس اعتماد بیشتر است، امکان اینکه پیشنهاد ها مورد تایید قرار بگیرند بیشتر است. در زمانی که به تازگی اتفاق ناگوار یا حادثه ای اتفاق افتاده و اصولا افراد به همه چیز و همه کس شک دارند، طبیعه که بسیاری از پیشنهاد ها در این زمان رد می شوند.