Menu
نویسنده مطلب : علیرضا علیجانی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


در اکثر مواقع کلمات دیدگاه  و نظریه و نظر و عقیده همزمان و برای رساندن یک منظور بکار میرود در حالی که بار معنایی دیدگاه و نظریه کاملاً متفاوت بوده و دو کلمه دیگر نیز هر کدام می تواند در جای خود معنای متفاوتی پیدا نماید.

دیدگاه  =۱- جای پاسبانی دیده بان ۲-منظر ، چشم انداز

نظریه= عقیده ، حدس ، قضیه ای که برای اثبات آن نیاز به برهان و دلیل باشد.

نظر = نگاه کردن ، نگریستن ، فکر ، اندیشه

عقیده = آنچه انسان به آن اعتقاد دارد ، باور ، اعتقاد