Menu
نویسنده مطلب : سید ابوالقاسم سجادی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


کتاب زندگی نامه پرفسور حسابی

این کتاب مفید و کاربردی درباره زندگی نامه یکی از بزرگ مردان تاریخ معاصر ایران زمین است.نحوه تحمل سختی های فراوان در راه رسیدن به اهداف وهمچنین نحوه برنامه ریزی زمانی این دانشمند و همچنین پشتکار فراوان ایشان در این کتاب تشریح شده است.