Menu
نویسنده مطلب : حسنا

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی و عوارض منفی آن در زندگی


سلام
همانطور که در متن درس داشتیم، شخص با کمال طلبی منفی برای خود اهداف غیر قابل دسترس در نظر گرفته و به نتایج کمتر از ۱۰۰% رضایت نمیدهد. به نظر من اهداف دور از دسترس نمیتوانند نتایج خوب و کاملی به همراه داشته باشند، به همین دلیل با زیاد شدن تعداد دفعاتی که نتیجه رضایت بخش ۱۰۰% ای حاصل نشده، اعتماد به نفس شخص کاهش یافته و به تدریج دچار خود کم بینی میشود. خود کم بینی سبب میشود فرد قابلیت های خود را نادیده گرفته و نقاط ضعف خود را بزرگنمایی کند. همچنین این نکته که ایراد از هدف ها بوده و نه از قابلیت های فرد، کاملا فراموش میشود. در ادامه شخص برای افزایش کارایی و تحقق اهداف غیرقابل دسترس خود به انواع روشها متوسل میشود تا نقص های خود را جبران کند. حال آنکه باید در مورد اهداف و نتیجه رضایت بخش تجدید نظر بشود.