کیانوش جعفری - پیتر دراکر در کلاس درس - قسمت اول usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : کیانوش جعفری

مطلب مورد بحث:

پیتر دراکر در کلاس درس - قسمت اول


سلام به دوستان

موضوعی که همه خواندیم مرا یاد مباحث تربیت دستیار انداخت.

در تربیت دستیار یک موضوع معمولا مغفول ولی بسیار مهم وجود دارد و این است که دستیار باید بیاموزد اگر سرپرست او در این موقعیت بود چگونه فکر میکرد و به چه نکاتی بیشتر توجه میکرد و در نهایت جگونه تصمیم میگرفت و چگونه عمل میکرد.

به تجربه دیده ام که این یادگیری به وجود نمی آید مگر با روش آقای ب که در مقاطع مختلف و با بهانه های مختلف حتی در زمانهایی که فکر میکند همه چیز مرتب است صرفا برای گزارش دهی در مورد میزان و نحوه پیشرفت به مدیرش سر میزند و از او می آموزد آنچه را باید در عمل آموخت.

بخصوص در یک سازمان که بر اساس لیاقت های یک نفر رشد کرده است این مسئله مهم تر هم میشود