Menu
نویسنده مطلب : سید محمد مهاجر

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


نکته بسیار جالب در مورد افرادی که زندگی شان در نوسان بین لذتها و خوشی های لحظه ای از یک سمت و هدفمندی از سمت دیگر در نوسان است این است که:

این افراد بیش از آنکه از رسیدن به هدف شاد شوند, از خودِ هدفمندی و حس رضایتی که در آن نهفته است شادی کسب می کنند…

و این یعنی مهارت خلق شادی از هدفی که هنوز به دست نیامده است!