Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


یکی از بهترین مثال ها که با کمی تسامح در این مورد میتوان به آن اشاره کرد داستان طوطی و بازرگان در مثنوی است که راز در بند شدن و در بند ماندن طوطی سر آمد بودن طوطی از نظرآوازش است :

یعنی ای مطرب شده با عام و خاص

مرده شو چون من که تا یابی خلاص

دانه باشی مرغکانت بر چنند

غنچه باشی کودکانت بر کنند

دانه پنهان کن بکلی دام شو

غنچه پنهان کن گیاه بام شو

سپس مولانا هم اشاره میکند که خشم ها و رشک ها بر سر صاحبان حسن میریزد:

جشمها و خشمها و رشکها

بر سرش ریزد چو آب از مشکها