Menu
نویسنده مطلب : سمیرا جاویدان

مطلب مورد بحث:

آلبرت الیس


همه یا باید گفت اکثریت هم نسل های ما با روانشناسی رفتارگرا بزرگ شدیم و تمامی باید نباید هایی که از کودکی در مغزمان فرو رفته در زندگی کنونی و حال مون هم تاثیر داره. و کنار گذاشتن و ترک این رفتار ها و افکار و جایگزینی اون با یک دیدگاه انسان گرا بسیار سخت و زمان بر است.