Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

مبانی تحلیل سیستم (اجزا، روابط، هدف)


من یک سال عضو انجمن علمی دانشگاه بودم و برنامه های آموزشی در فرمت های مختلف برگزار می‌کردیم و فرایند های زیر جزو اجزای اصلی سیستم فعالیت های ما بود :
۱-برنامه ریزی فعالیت ها
۲-برگزار کردن فعالیت ها
۳-روابط عمومی انجمن
۴-جمع بندی و گزارش فعالیت ها

یکی از روابطی که بعد از مطالعه این درس و تجربه یکساله در آنجا میتوانم بگم و ایجاد آن می‌توانست منجر به تغییری مثبت در کارکرد سیستم بشود ایجاد رابطه بین واحد روابط عمومی با واحد برنامه ریزی فعالیت ها بود.
به این شکل که روابط عمومی با برگزاری نظر سنحی از کیفیت برنامه های برگزار شده و همچنین نیاز سنحی از مخاطب های انجمن، بازخورد را به واحد برنامه ریزی ارجاع میداد و برنامه های طراحی شده کیفیتشان با توجه به این بازخورد ها بیشتر میشد .