Menu
نویسنده مطلب : فروزان درویشی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


تعریف کاریزما از نگاه من:
از دید من افراد کاریزما قدرت سخنوری فوق العاده ای دارند و وقتی شروع به صحبت میکنند دیگران جذب گفته هایشان میشوند و از آنها تاثیر می پذیرند.

این افراد از نظر من میتوانند روایتگر خوبی باشند و هنگام صحبت کردن در انتخاب کلمات دقت دارند و شاخه به شاخه صحبت نمیکنند.

پنج ویژگی (صفت) افراد کاریزماتیک:
قدرت سخنوری بالا

تاثیر گذاری

قدرت رهبری

ظاهر آراستهروحیه شوخ طبعی

رابطه‌ی بین مخاطب و کاریزما:
از دید من اکثر افراد راجع به کاریزماتیک بودن یک فرد خاص هم عقیده هستند.

درواقع فرد کاریزماتیک اکثریت یک جامعه را به خود جذب میکند و اگر جامعه آماری نیز تغییر کند بازهم میتواند طرفدارهای خود را پیداکند و به مرور زمان به تعداد آن بیافزاید.

انگیزاننده‌ها:
برای من پیشرفت فردی ، اجتماعی و همچنین پیشرفت شغلی باعث شده تا برای افزایش کاریزمای خود تلاش کنم.

درواقع پس از آن یقین دارم بهتر خود را معرفی و پرزنت میکنم.

دوستان یک فرد کاریزماتیک:
از دید من یک فرد کاریزماتیک همواره در محیط های متفاوت قادر است حامیان خود را بیابد.

البته اینکه گروه طرفدارهای بیشتری داشته باشد باعث شهرت آن فرد شده و راحتتر در محیط های جدید خود را معرفی میکند.