Menu
نویسنده مطلب : الهام تاجدینی

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


سلام به دوستان عزیزم

تصویر اول:از لحظه ای که پا به دنیا گذاشتیم همه کوشیدند تا افکار  وباورهای خود را در ذهن نقش پذیر ما بکارند وان را در قالب های جامعه شکل بخشیده وبا ان همنوا کنند.این تصویر به نظرم نشان دهنده همان افکار قالبی است که تاپایان زندگی گرفتار ان هستیم ونتیجه ای جز رنج برایمان ندارد.

تصویر دوم:منفعلانه به تماشای زندگی نشستن

تصویر سوم:حفظ تعادل در زندگی کار راحتی نیست.اگر قرار باشد بدون هیچ لغزش واشتباهی مسیر زندگی طی بشه فکر وجسم باید متعادل باشند در غیر این صورت سقوط حتمی است.

تصویر چهارم:دل کندن از وسایل دیجیتال انقدر سخت شده که تفریح وبازی هم مجازی شده است.

تصویر پنجم:دورهم بدون در شبکه های مجازی ودوستی های بدون احساس واقعی وبی روح با هویت هایی نه چندان واقعی.