Menu
نویسنده مطلب : سینا معنوی

مطلب مورد بحث:

تحمل برای برآورده شدن خواسته ها (Delayed Gratification)


به نظرم این بحث رو به زیبایی می شود که با حوضه علمی تحلیل رفتار متقابل فهمید. از ویژگی های اصلی کودک در لحظه خواستن است اما به کمک بالغ و والد حمایتگر می شود او را تفهیم کرد که در مقابل پرداخت هزینه هایی می توانی به خواسته ات برسی.اما اگر این چرخه سالم اجرا نشود و هزینه ها غیر قابل تحمل و پاداش ها طبق قرار داد پرداخت نشود تا مدتی امکان دارد که کودک سازگاری نشان دهد و بدون پاداش هر هزینه ایی را قبول کند اما مسلما بعد از مدتی یا افسردگی رخ می دهد ویا روان از کودک سازگار به کودک پرخاشگر انتقال پیدا می کند و در این مرحله است که ما هر چیزی را در لحظه می خواهیم بنابراین چرخه دستور اطاعت نوازش و پاداش یک شمشیر دو لبه است که باید به زیبایی یا آن کار کرد تا به خواسته ها رسید در غیر اینصورت می تواند ویرانی های زیادی به بار بیاورد.

اما در مورد خودم می توانم بگویم که به دلیل ناکامی هایی که در زندگیم رخ داده بود به شدت قیامگر شده بودم و فقط لذت های لحظه ایی را می خواستم و توانایی به تاخیر انداختن خواسته‌ها  به شدت در من پایین آمده بود ; اما یه تدریج سعی دارم که با ایجاد تصاویری واقعی تر برای خودم  بفهم در دنیای واقعی هزینه ها بیشتر و پاداش ها کمتر از تصور ماست و هر روز این جمله زیبای محمدرضا را تکرار کنم ”من هر روز بیشتر از دیگران کار می کنم و کمتر از همه انتظار پاداش دارم ”و البته در این میان باید زمان هایی را به خواسته های کودکم اختصاص بدهم بدون هیچ پیش شرطی