Menu
نویسنده مطلب : زهرا نظری

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


این بحث خیلی جالب بود و باعث شد یادگیری، آرامش خاطر، تفریح، ابراز نظر و تحلیل و بررسی خویش را در رابطه به محیط و شرایط زندگی خود ارزشمند بدانم.

من تا فعلا به صورت منظم کدام برنامه ای برای این فعالیت ها نداشتم و هرگاه وقت و حوصله اش را داشته ام به یکی ازین موارد پرداخته ام.

ازین به بعد میخواهم که روزانه ده دقیقه وقت بگذارم برای ایجاد راحتی و آرامش ذهنی برای خود، زمانی برای مطالعه و زمانی برای نوشتن چیزی های که در ذهنم می آیند