Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

آنچه در میان سر و صداها گم می‌شود


یکی ازمواردی که درخیلی مواقع بهش کمتر بها داده میشود یا به اصصلاح جزء سگهایی که کمتر پارس می کنند گذرزندگی  وبالا رفتن سنه که  تبعاتی داردولی بعضی وقتها آنقدر درگیر مشغله های زندگی ومنیتها وحتی کبرهاودلخوریهامی شویم که مفهوم خود زندگی را فراموش می کنیم بطور مثال مرگ عزیزان ودوستانمان رقم میخوردده ها حرف نزده  وکارهایی برایشان داریم که مجالش از ما گرفته میشود از طرفی تغییر  می کنیم هم تجربه مان افزون شده هم نگرشمون نسبت به خیلی چیزها تغییر می کندازلحاظ فیزیکی هم مجبوریم خیلی چیزها را درسبک زندگیمان عوض کنیم مثل غذا خوردن ورزش کردن عدم استفاده ازدخانیات و…تجربه ها .آموزشها.نگرش صحیح به محیط پیرامونی ودرک شرایط واقعی از ندگیمان بایدها ونیایدها.جبرها واختیاراتمان .استعدادها وعلایقمان وارزش احترام به اطرافیانمان  باید در اولویت قرار گیرند وصداهای آنها را بشنویم.چون فرصت دوباره زندگی کردن رانداریم.نشیدن بعضی صدا هاقابل جبران نیست وافسوس پشیمانی به دنبال دارد.