Menu
نویسنده مطلب : حمید رضا صبور

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


تصویر اول: انسان ها در پناه موقعیتهایی که به واسطه مقام، عناوین، موقعیتهای شغلی و پشتوانه هایی اینچنینی پیدا می کنند گاه چنان امر و نهی می کنند که گویی این وضعیت ذاتی آنها است  در حالی که اگر این شرایط  از آنان گرفته شود  انسانهایی کوتوله هستند.

تصویر دوم: پرنده ای اسیر عادت که قفس شکسته خود (عادتهای کهنه) را حتی پس از تغییر موقعیتها ترمیم و بازسازی کرده به آن پناه می برد.