Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


در حوزه کاری من دو لغتی که عموما همکاران بدون توجه به مفهوم علمی آن به جای یکدیگر به کار میبرند واژه کارای و راندمان است

efficiency  vs yield      مفهوم کارای یعنی نسبت ریاضی مقدار انجام شده در دنیای واقع به مقدار از قبل برنامه ریزی شده یا مورد انتظار است

در حالی که راندمان یعنی تولید یا کار انجام شده در مقابل ظرفیتی که ماشین برای آن طراحی شده است

مثلا ظرفیت ماشین ۷ تن در روز است و ما ۳ تن تولید داریم نسبت ۳به هفت راندمان است ولی در جلسات کارشناسی از آن به عنوان کارای نام می برند   در خصوص مفهوم کارای یعنی برای همین ماشین مورد مثال برنامه ۳ تن در روز بوده و در دنیای واقعی نیز اتفاقا ۳ تن تولید شده یعنی کارای ۱۰۰ در صد

واحد برنامه ریزی نیز قرار است این مفهوم ها را اندازه گیری کند یعنی متغییر های را در پیش روی خود دارد و وقتی این واحد oee را محاسبه می کند با کمی اغراق ساختار مفهومی را شاید بخواهد نشان دهد(احتمالا )