Menu
نویسنده مطلب : حمیدرضامهاجر

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


دو عنوان برتر از حداقل سی و سه مهارتی که دارم و نوشتم، عبارته از مهارت پژوهش و نویسندگی. به‌عبارت دیگه در جستجو، یافتن و گردآوری و طبقه بندی درباره موضوعی خاص و نیز ارائه نتایج آن به‌شکل فهرست و گزارش نویسی، نوشتن مقاله، نوشتن کتاب و مانند آن مهارت دارم. از مهارت‌های متعددی که برای خودم یادداشت کردم می‌تونم به این مهارت‌ها اشاره کنم: مهارت حل مسئله در موضوعی که درموردش اطلاعات کافی دارم، انگیزه دهی به افراد، نقشه خوانی و تفسیر و تهیه و ترسیم نقشه های موضوعی، تفسیر عکس های هوایی و ماهواره‌ای، عکاسی، تدریس و گویندگی مراسم و اجرا و دکلمه و …
در مورد سؤال سوم، فهرست پنج تا از مهارت‌های  یکی از افرادی که در خصوص شغل الگو قرار داده‌ام، عبارته از: مهارت مدیریت و حل مسائل در هنگام بحران، مهارت انگیزه دهی به افراد، مهارت سازمان دهی نیروها بر اساس توانایی شان، مهارت بسیار عالی در مذاکره و مهارت در تدریس.