- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : شكوه شریعتمداری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


من به شدت به این مساله معتقدم که موتور محرک انسان در مسیر موفقیت ناراضی بودن از وضع موجود است برای همین همه تلاشمان را می کنیم تا از این وضع بیرون بیاییم ولی همیشه  یک آینده مبهم را جلوی روی خود داریم و فقط با امیدی که داریم تلاش می کنیم . خود من برای قبولی در رشته MBA  سعیم را کردم و خبر قبولی بسیار خوشحالم کرد ولی دلشوره ها و سوال هایم هر روز بیشتر می شود که آیا جایگاه شغلیم بهبود می یابد؟

چگونه به بهبود آن کمک کنم ؟

هدفم مشاوره باشد؟ مدیریت باشد؟یا  به فکر یک شغل مستقل باشم؟

آیا تغییر جایگاهی که به آن دل بستم مرا به هدف های بعدیم می رساند؟