Menu
نویسنده مطلب : احمد بیگدلی

مطلب مورد بحث:

استعداد ایده پردازی و انسانهای لبریز از ایده


البته نکته مهمی که وجود دارد این است که این آزمون ها همه در شرایط گلخانه ایی است.

اینکه شخصی در موقعیت درست و شرایط درست بتواند تصمیمی خلاقانه بگیرد هزاران مرتبه بیشتر ارزش دارد.

مثل این است که شخصی در باشگاه تیراندازی خیلی خوب باشد و در شرایط حساس نتواند درست تصمصم گیری و شلیک کند.