Menu
نویسنده مطلب : عماد هدایتی نژاد

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


تصمیم به ماندن در شغل فعلی را با سیستم یک می گیرم و با سیستم دو تحلیل می کنم.
۲٫ تصمیم به تغییر مکان شغلی در شرکت که بهتر بود ابتدا با سیستم دو این تصمیم را می گرفتم.
تصمیم به خرید موبایل که سعی کردم با تجزیه و تحلیل زیاد این کار راانجام دهم ولی به نظرم بهتر بود بر اساس حس درونی و بر اساس سیستم یک این تصمیم را می گرفتم.