Menu
نویسنده مطلب : صدرا علی آبادی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


من یکبار تمرین این درس رو اینجا حل کردم و ترحیح میدم بعد از پایان رسوندن دوره و دیدن سمینار محمدرضا دوباره نکاتی رو در مورد تمرین این درس بنویسم.

محمدرضا در جایی از سمینار مثالی مطرح میکنه از پروفسور انتونیو داماسیو ( این سخنرانی تد از داماسیودر مورد تصمیم گیری رو ببینید) که بیماری داشته که بخش هایی که احتمالا مربوط به احساسات بودن در مغز رو از دست داده اما بخش های منطقش سالم بودند و خب با این که میتونسته منطقی فکر کنه اما از گرفتن تصمیم عاجز بوده و بعد داماسیو یه این نتیجه رسیده که هرچقدر هم منطقی باشیم در لحظه ی گرفتن تصمیم به احساسات نیاز داریم و خب تصمیم گیری بی خطا وجود نداره و نداریم.

به نظرم در رابطه با تمرین این درس حتا زمان هایی که مطمئنیم داریم با سیستم دو تصمیم میگیریم بازهم سیستم وان نقش ایفا میکنه در لحظه آخر.شاید بخوام جسارت کنم و یک متمم به مدل کانمن برای خودم اضافه کنم. سیستم دو منطق ماست و سیستم یک احساسات و غریضه ما. منطق ما وظیفه ش تحلیله و این در نهایت احساسات و غریضه ماست که شجاعت انتخاب و تصمیم گیری و نه گفتن به گزینه های دیگه رو به ما میده.