Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

ادگار شاین | نظریه پرداز فرهنگ سازمانی


به عنوان فردی که سازمانهای تولیدی کم و بیش قابل توجه ای را دیده ام این مدل زیبای اشاره شده را به خصوص در زمینه مفروضات و ارزش ها و به تبع آن جلوه های بیرونی در سازمان های مختلف درک می کنم و دیده ام که ارزش ها در یک سازمان تولیدی  چطور با سازمان تولیدی مشابه در همان استان متفاوت است و این به مفروضاتی بر می گردد که ایندو از آنها تبعیت می کند و به نظر می آید که نوع تفکر صاحب سرمایه و صاحبان تصمیم اصلی در شکل گیری این مفروضات و خلق ارزش ها بسیار نقش قابل توجه ای دارد.