Menu
نویسنده مطلب : گلناز اشرفی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱-سیمسونا – هالیوود – بالیوود

۲-آب معدنی:بازار بلقوه همه ی مردم

بازار آماده :بعیده کار راحتی باشه پیدا کردن بازار آماده چون تمام سوپری ها و دکه ها و آب فروشا تامین کننده ی خودشونو دارن نمیدونم چطوری باید سهم بازار گرفت.شاید با پکیج جدید

بازار هدف:شهرک اطراف کارخونه

بازار تحت نفوذ :دوستان و آشنایان و همسایه ها و هم محلی ها و کسایی که در ابتدای راه دست همیاری دادن.

اما یکسال بعد نیاز به دانستن جمعیت در بازار بلقوه داریم نیاز به اعدادی برای نفوذ در بازار آماده بازار هدف شهری است که در آن هستیم هنوز پس دانستن تعداد فروشگاه ها و جمعیت و درامد و سلیقه مردم مهم است.

 

۳-بازار بلقوه تمام انسان های دنیا که به زبان نویسنده آشنا هستند و در آینده قصد فرزند آوری دارند یا فرزند صفر تا ۲۰ ساله دارند.

بازار آماده والدین اهل مطالعه

بازار هدف والدین اهل مطالعه نوجوان دار

بازار تحت نفوذ کسانی که هرچه بنویسیم بخوانند .دوستان و عزیانمان و دوستان دوستانمان برای پله ی اول

 

۴-در متن اشاره شد به حساس کردن رقبا اگر هنوز ما برای مقابله ضعیف باشیم.

اما من میتوانم اضافه کنم اگر با کیفیت بهتر در اسکیل کوچکتر شروع کنیم بهتر است تا نام برند خود را اعتبار بیشتری بدهیم.