Menu
نویسنده مطلب : علی اسماعیلی

مطلب مورد بحث:

اولویت بندی کارها و فعالیت ها | ماتریس آیزنهاور


توضیحات تکمیلی تری که می توان برای ماتریس آیزنهاور ارائه داد و آن را به ویژه برای اهداف با تعدد فعالیت بالاتر، کارا تر نمود، اجراء آن به ترتیب زیر است:

۱- لیست کردن تمام فعالیت ها

۲- بخش بندی فعالیت ها طبق دسته بندی چهار گانه آیزنهاور

۳- تعیین اولویت کارهای قرار گرفته در سبد “مهم و فوری” و نیز سبد “مهم و غیر فوری” با در نظر گرفتن ارزش های شما و هر آنچه به هدف شما نزدیک تر است.

۴- تعیین اولویت کارهای قرار گرفته در سبد “غیر مهم و فوری” و نیز سبد “غیر مهم و غیر فوری” با در نظر گرفتن اولویت بالاتر به آنچه وقت شما را کمتر می گیرد.

 

مثال: دو کاری که در سبد مهم و فوری قرار دارند مانند “بستن پیمانی حیاتی برای شرکت خود که فرصت انجام آن رو به پایان است و می تواند جهشی بزرگ در سازمان ایجاد کند” و “تصادفی که برای یکی از نزدیکانتان اتفاق افتاده و حضور فوری شما در کنار او ضروری است”. در این جالت به احتمال زیاد اولویت ما با انجام دادن فعالیت دوم می باشد زیرا از لحاظ ارزشی برای شما بالاتر است.