Menu
نویسنده مطلب : نیكی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


تمرین اول :
١- شاخص رضایت از زندگی (کیفی-تاخیری-طولی)
٢- شاخص درآمد ( کمی-تاخیری-مقطعی)
٣- شاخص مطالعه (کمی -پیشتاز-مقطعی)
۴- شاخص ورزش (کمی-پیشتاز-مقطعی)
۵- شاخص پیشرفت (کیفی-پیشتاز- طولی)
تمرین دوم :
١-شاخص تعداد مراجعه کننده در روز (کمی-تاخیری-مقطعی)
٢-شاخص میزان دریافتی روزانه (کمی-تاخیری-مقطعی)
٣- شاخص فرم نظرسنجی از مراجعین ( کیفی-پیشتاز-طولی)
۴-شاخص میزان سوددهی (کمی- تاخیری-طولی)
۵- شاخص میزان رضایت مندی مشتریان (کمی-پیشتاز-طولی)