Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

از میان روش های ارزیابی عملکرد شغلی کدام را جدی‌تر می‌گیرید (وظیفه ای یا زمینه ای)؟


دز سازمان ما عملکرد پیک موتوری شرکت را در فعالیت های زمینه ای بسیار جالب است ایشان به غیر از حمل و نقل بسته ها در سایر امور به طور موثر پیشنهاد می دهد و به طور موثر عمل می کند تا جایی که بعضی اوقات برای وصول مطالبات به دلیل قدرت مذاکره خوبش اعزام می شود

عدم قدردانی توسط مدیران و روشن نکردن آینده خوب جهت انجام خوب وظایف

مثلا در بخش فروش می توان از نحوه برخورد با مشتریان و نوع جلذبه یا دافعه ایجاد شده ارزیابی نمود