- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مجتبی بابائی

مطلب مورد بحث:

تشخیص مسئله و تعریف مسئله | مسئله یابی گام اول حل مسئله است


با سلام

موضوعی که می خوام در مورد آن بگم بحث ادامه تحصیل در سالهای ۸۶-۸۷ است که آیا ادامه تحصیل بدهم یا نه که که با در نظرگرفتن شرایط فعلی با ید بگویم متاسفانه در آن زمان ادامه تحصیل دادم.

سوال یک: این مسئله موضوعی بود که به من مربوط می شد و این که به شخص دیگری ربط داشته باشد کاری نداشت.

سوال دو: در مورد انتخاب مسئله فکر می کنم در آن زمان درک درستی از ادامه تحصیل نداشته و هدف مشخص و واضحی برای این کار نداشتم و نتوانسته ام شرح درستی از این ماجرا برای خودم داشته باشم.

سوال سه: سوال سه هم که دارای جوابی مشابه سوال دو است باز به بحث هدف مربوط می شود.

سوال چهار: اگر علاوه بر مدل ذهنی  دوستانی که بعد از دیپلم ادامه تحصیل نداده و به دنبال کسب و کاری رفته بودند را با مدل ذهنی خودم مقایسه می کردم شاید به نتیجه بهتری می رسیدم.

سوال پنج: شاید با توجه به اینکه در آن زمان ادامه تحصیل برای اکثر افراد و جوانان یک الویت محسوب می شد و برای استخدامی و ورود به بازار کار داشتن مدرک تحصیلی بالاتر یک مزیت بود در آن زمان تصمیم صحیحی بوده است و در حال حاظر با دیدن شرایط امروز  میگویم که تصمیم اشتباهی بوده است.

ولی با تمام این شرایط به نظر من مطمئنا افق زمانی در تصمیم گیری تاثیز زیاد و قابل توجهی دارد.