Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


سیستم ما (در اینجا یک سازمان) دارای اعضای متعددی است که برخی از آنها افراد (برای مثال مدیر فروش) و برخی از آنها مکانیزم ها (برای مثال سیاست تخفیف برای مشتری های دائمی) هستند.

بی شک با حذف یک عضو شاهد تغییر رفتار در سیستم خواهیم بود اما اگر سازمان تا این حد بر یک فرد تکیه دارد که با رفتن او از شرکت، به کلی دچار مشکل شود دیگر باید در سیستم بودن آن شک کرد.

واضح تر بگویم: در یک جعبه دنده که تنها یک شفت اصلی دارد که تمام بار را تحمل میکند با شکستن شفت (ترک سازمان توسط فرد) سیستم از کار می افتد اما این یک مشکل سیستمی نیست و دوباره با شفتی دیگر مشکل حل میشود!

آنجا مشکل را می توان سیستمی دانست که اگر فردی با همان توانایی و مهارت را جایگرین کنیم سازمان همچنان مشکل داشته باشد