Menu
نویسنده مطلب : بهمن

مطلب مورد بحث:

چگونه مانند یک نویسنده کتاب بخوانیم؟


متنی را که من برای این تمرین انتخاب کردم سخن ناشر در کتای استراژی اقیانوس آبی از انتشارات آریانا قلم میباشد .بخش کوتاهی  از این متن را در اینجا قرار میدهم و دیدگاه های شخصی خودم را با توجه به درک و احساسی که نسبت به این متن دارم در قالب پاسخ تعدادی از سوالات تمرین مینویسم. اصل متنپارادایم رقابت در فضای کسب و کار بر ذهن بسیاری از مدیراان امروز جهان در سیطره دارد. مدیران تنها راه پیروزی و موفقیت سازمان خود را در پیشی گرفتن از رقبا و گرفتن سهم بیشتر از بازار تقاضای موجود میدانند. آزاد شدن ذهن مدیران از این پارادایم نیازمن دگرگونه نگریستن به مفهوم استراتژی است.نویسندگان کتاب استراتژی اقیانوس آبی معتقدند که تنها راه پیروزی در رقابت، تلاش نکردن برای پیروزی در رقابت است. به باور آنها به جای ورود به رقابت خونین در اقیانوس سرخ باید وارد فضای بازار نامحدود اقیانوس های آبی شئ و دست به خلق تقاضا زد؛ بازاری که در آن هنوز قواعد بازی مشخص نشده است و فرصت برای سودآوری و رشد بسیار وجود دارد. آنها در نسخه اول این کتاب چارچوب های عملی و تحلیلی ارزشمندی برای دستیابی به اقیانوس آبی ارائه دادند که طی ده سال گذشته مورد استفاده بسیاری از مدیران و کارشناسان حوزه کسب و کار قرار گرفت. اما همانطور که بسیاری از این مدیران دریافتند، همین اقیانوس های آبی نیز دیر یا زود سرخ و رقبا وارد آن میشوند. در این وضعیت چه باید کرد؟ این نکته کلیدی است که در نسخه جدید، نویسندگان به تفصیل به آن پرداخته اند. آنها در فصل هایی که به کتاب اضافه شده است درباره بازسازی یا تجدید اقیانوس های آبی توضیح داده اند…… ودر آخر مینویسد که“:این کتاب چه در مسیر شکل دهی به این کسب و کارها و چه در مسیر حفاظت و باسازی آنها موثر و راهگشا است.چرا این متن نوشته شده:ناشر، برای نوشتن این متن مثل نویسنده که در کل کتاب خواسته از ایده ای جدید برای موفقیت و پیروزی در رقابت را  با الگوی فکری جدید به نام” پارادایم تغییر در مفهوم استراتژی رقابت، صحبت کند و میخواهد بدین وسیله اطمینان و اعتماد خواننده کتاب در پاسخ به نیاز اصلی او را (پیروزی و موفقیت) با در میان کشیدن سوابق اجرایی(۱۰ سال) این استراتژی از سوی مدیران اجرایی و تایید کارشناسان ذیربط از نکته نظر علمی و کاربردی بودن آن و ارایه راه حل های جدید در حفظ و پایداری این ایده در نسخه جدید کتاب را بدست آورد و او را با آن همراه سازد.(قانع کردن خواننده برای اسفاده از کتاب).ساختار متنساختار این متن آگاهانه و مهندسی شده انتخاب گردیده است و با مطرح کردن مهمترین سوالی که در ذهن مخاطب بوجود آمده و نشان دادن  راه حل قطعی و اثبات شده که حس امیدواری و موفقیت را برای مخاطب القا میکند ، سعی دارد او را در ادامه با خود همراه کند و به مطالب کتاب علاقه مند نماید.لحن ناشر:لحن ناشر صریح و شفاف و با طعم قطعی در مورد علمی و کاربردی بودن این استراتژی برای پیروزی از سوی نویسندگان را نشان میدهد و سعی دارد در مخاطب شوقی همراه با شگفتی ایجاد کند که به نظر من برای ایجاد اطمینان و باور سازی در مخاطبان نسبت به الگوهای فکری جدید باید با صراحت کامل و قاطع صحبت کنیم که این امر با ظرافت تمام از سوی ناشر اتفاق افتاده است.انتخاب کلمات و ابزارهای کلامیناشر در این متن از زبان نویسندگان این کتاب از استعاره های اقیانوس آبی و اقیانوس سرخ در درک بهتر وصعیت موجود در فضای رقابت (اقیانوس سرخ) و رسیدن به وضعیت مطلوب (اقیانوس آبی) را استفاده کرده و هینطور در آغاز متن خود از کلمه پارادایم یا همان الگوی فکری و تغییر آن با استفاده از جمله “دگرگونی نگریستن به مفهوم استراتژی” استفاده کرده است که به نظر خیلی بهتر بود که برای درک بهتر مخاطب از جمله تغییر پاردایم استفاده میکرد و همین تغییر را میتوانست با ظرافت کلامی به مفهوم تفکر سیستمی ارتباط دهد تا با کمک همین تفکر در مورد ارزش آفرینی واقعی و پایدار به جای نو آوری استفاده نماید (البته کلمه نوآوری در متن بالا به علت حذف بخشی از مطالب دیده نمیشود).مقید بودن به چارچوبهای متعارفبه نظر من ناشر در متن نوشته اش کلیه چارچوبهای متعارف را رعایت کرده و ساختار شکنی در متن ارایه شده دیده نمیشود.روان بودن جملاتمتن حاضر را که با صدای بلند میخواندم ، ضمن احساس خوش آوایی در کلمات آن ، میتوانستم براحتی در جاهایی که قرار است مکث کوتاهی داشته باشم را پیش بینی کنم.