Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


**خود افشایی رابطه مستقیمی  با تصویر سازی و تاثیر گذاری (یکی از زیرشاخه قصه ها و انواع اش در دوستی) داره چون هردو باعث ایجاد قضاوتی در طرف مقابل میشود و همچنین در خود

افشایی نیز همانطور که میتواند سبب شناخت بیشتری از طرف مقابل شود میتواند با هدفی منفی سبب تصویر سازی غیر واقعی شود و باید حواسمان به این وجه از خود افشایی نیز باشد.**

خود افشایی های من:
من در زمینه های عاطفی خود افشایی متوسطی دارم
من در زمینه های  زندگی شخصی خود افشایی  بالایی دارم. کلا فکر میکنم در زمینه شغلی خود افشایی کمتری دارم وبیشتر در راستای کمک گرفتن از دیگران از ان کمک میگیرم
و همچنین در زمینه بروز احساساتم خود افشایی بالایی دارم .در فضاهای کوچک و دوستانه خود افشایی بالاتری نسبت به فضاهای مجازی و خانوادگی دارم