Menu
نویسنده مطلب : سعید هاشمی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


به نظر میرسه برای من تصمیم گیری برای من با هزینه و منفعت و سهم هر یک از اونها در فراگیری تاثیر تصمیمها در زندگی من ارتباط داره  بنا بر این به صورت عام اگه هزینه و فایده تصمیم سهم عمده ای داشته باشه تصمیم ،دو برام مطلوبیت بیشتری داره و اگه تاثیر عمده ای نداشته باشه تصمیم نوع یک .
البته در برخی از رویداد ها هم نمی شه هزینه و فایده و فراگیری اون رو به شکل ساده ای از هم تفکیک کرد برای مثال از اونجایی که من آدم برون گرایی هستم و در بین دوستان بودن برای من همیشه در اولویت هست (تصمیم نوع اول)  ولی در برخی موارد دیدگاه ناظر سوم شاید این حضور نا مربوط بیاد و من مجبور بشم با تصمیم گیری نوع دوم اون رو برای ناظر بیرونی توضیح بدم