Menu
نویسنده مطلب : عطیه حسینی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


من از زمانی که برای استقاده از متمم یک جزوه مخصوص در نظر گرفتم خیلی یادگیری موثر تری را تجربه کردم گاهی که وقت دارم فقط یادداشت هایم از درس ها را نگاه می کنم و همین مرور باعث شده در کلاس درس هم در زمان مناسب آموخته هایم را بیان کنم. اما از تداعی استقاده نکردم تصمیم گرفتم بخش از یادداشت هایم را مرور کنم و تداعی ها ان را برای خودم بنویسم و از این به بعد هم برای درس های جدید این را بکار ببرم