Menu
نویسنده مطلب : مجید آرانی

مطلب مورد بحث:

مبانی تحلیل سیستم (اجزا، روابط، هدف)


مبانی تحلیل سیستم (اجزا، روابط، هدف)

این برررسی در ارتباط با سیستم یک مدرسه صورت گرفته است.
در این سیستم اگر ارتباط مستقیمی میان معاونت پرورشی و دبیر برقرار گردد، این معاون می­ تواند بهتر در جریان امور اخلاقی دانش­ آموز قرار بگیرد و می­ تواند تصمیمات بهتری برای کمک به دانش­ آموز  بگیرد.