Menu
نویسنده مطلب : احسان رضایی

مطلب مورد بحث:

ویژگیهای یک پلتفرم موفق


پاسخ تمرین ۲)

فاکتور Connectivity : امکان حضور مدلهای متنوع خودرو با رده های قیمتی متفاوت در این پارکینگ
فاکتور Gravity : ارائه خدمات مختلف در جهت سهولت کارشناسی خودرو و ارائه خدمات مورد نیاز به خریداران و فروشندگان قبل و بعد از خرید یا فروش نظیر خدمات پلیس + ۱۰ و یا ایجاد امکان حضور دفتر اسناد رسمی در محل
فاکتور Co-Creation : ایجاد امکان حضور مشاوران حرفه ای و متخصصان خودرو در جهت همکاری با خریداران و فروشندگان