Menu
نویسنده مطلب : امیر

مطلب مورد بحث:

دقیق ترین تعریف عزت نفس چیست؟


به نظر می رسد اگر در زندگی هدف وجود داشته باشد و میزان نزدیکی به هدف قابل سنجش با معیاری منطقی باشد یا خود هدف دارای مراتب و درجه بندی داشته باشد خیلی از موضوعات ذیل قابل جمع شدن هستند.

احساس ارزشمندی و دیدی انتقادی نسبت به خود در ظاهر در تضاد یکدیگرند درحالی که اولی عامل عزت نفس است و دومی عامل مقابل در حالی که وجود دیدی انتقادی نسبت به خود مقدمه ای بر توسعه شخصیتی می باشد ولی وقتی هدف وجود دارد حس ارزشمندی حسی است که نسبت به هدف خودمان داریم و نه عملکرد و خود انتقادی راهیست برای رسیدن به هدف

و با سنجش میزان ترقی در نیل به هدف و یا طی مراتب هدف،خود شیفتگی نیز کم رنگ می شود