Menu
نویسنده مطلب : حسن کشاورز فضل

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 6: مدیر همیشه حاضر!


با سلام

در مدل سازمان های که بر پایه سیستم رفتار محور طراحی شده و مدیر از این سیستم وارد شده است در حالی که جریان اصلی کار را بر اساس سیستم فروش محور طراحی کرده اند و مدیر فروش دوست دارد کار ها با فرایند منظم و مرتب و با سیستم گزارش دهی و برگزاری جلسه و ایراد نطق انجام شود در حالی که سیستم فروش بر پایه میزان فروش در نهایت ارزیابی می شود و مدیر فروش در این سیستم معمولا با رفتار دو گانه خود اعضا  تیم فروش را سردرگم می کند بخصوص اگر توانایی تشخیص درست مساله را نداشته باشد .

برخی از شکایات مدیر فروش :

۱- نمیدان چرا دوستان نسبت به حرف های من واکسینه شده اند .

۲- کارشناسان دارند کار ویزیتوری را انجام می دهند

۳- فروش بسیار نوسان دارد و تیم فروش از خود حساسیتی نشان نمی دهد

۴- سیستم نسبت به رفتار غلط تیم فروش عکس العمل نشان نمی دهد

علت و ریشه مشکل :

عدم انطباق کامل یک سیستم رفتار محور در مرکز قدرت بر سیستم خروج محور در حاشیه قدرت و ایجاد سوء تفاهمات بین آنچه خواسته شده با آنچه انجام می شود