Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


کارایی و اثربخشی و تفاوت‌هایشان

از شما انتظار می رود پس از مطالعه ی این درس بتوانید:

کارایی را تعریف کنید.

اثر بخشی را تعریف کنید.

تفاوت کارایی و اثربخشی را بدانید و آن ها را به جای هم به کار نبرید.

با اصطلاح بهره وری آشنا شوید.

در مورد یک فعالیت (ترجیحا یکی از فعالیت های خودتان) کارایی و اثربخشی را شرح دهید و به کار ببرید.