Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 8: سیستم‌های رفتارگرای کور!


با سلام

از آنجا که شاخص ارزیابی از وضعیت مدیریت (شرکت، واحد، بنگاه) با خروجی سنجیده نمی شود و مبتنی بر الگوپذیری و پیروی از خواسته های مدیران بالا تراست احتمالا  مترهای دیگر برای ارزیابی از عملکرد واحد فروش در نظر گرفته می شود که ممکن است لزوما با تخصص، و علایق و و یژگی های تیم فروش همسو نباشد.به نظرم اگر همچنان مدیران رفتارگرا بر این استراتژی اصرار کنند جایجایی و تغییر اعضای تیم فروش حرفه ای و متخصص  از پیامدهای این  مدیریت  است. به عبارتی این جایگاه را می توان با افراد غیر حرفه ای از این بخش  قابل جایگزین دانست و  چون شرکت – بنگاه  بر استاندارهای رفتاری  مورد نظرش تاکید دارد، توجه کمتری بر ارائه بیشتر محصول یا نیاز مخاطب یا مشتری خود خواهد  داشت.در نتیجه چرخه بازخوردگیری از فرایند کار در سیستم اش دچار نقص خواهد شد.اگر شرکت محدودیت استفاده از نیرو در مجموعه داشته باشد رفتارهای تقلیدی و انفعالی(توجه کمتر به آموزش و یاد گیری) افزایش پیدا خواهد کرد و در صورت تداوم این رویه ممکن است باعث  افزایش دلسری افرد دیگر در مجموعه به خاطر کم تاثیرشدن فعالیت آنها و البته رضایت مدیر خواهد شد. بروز رفتارهای تظاهر آمیز افزایش می یابد . به نظر می رسداین شکل افراطی از سیستم رفتاگرای  کور کمتر در بخش خصوصی  کشور( به خاطر هزینه کردن از جیب )یافت می شود .