Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای مذاکره - فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره


فهرست موضوعات مذاکره برای قرارداد خرید خدمات(مشاوره):

۱- موضوع قرارداد

۲- مدت زمان انجام قرارداد

۳- مبلغ قرارداد

۴- نحوه پرداخت

۵- حق مالکیت خروجی های قرارداد(حق انتشار)

۶- توافق نامه عدم افشای اطلاعات(NDA)

7- تعهدات طرفین قرارداد

۸- فسخ قرارداد

۹- حل اختلاف

در فهرست موضوعات فوق، دو بند ۵ و ۶ موضوعاتی هستند که در بسیاری از مواقع مورد غفلت قرار می گیرند.