Menu
نویسنده مطلب : هدی جعفری

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


تمرین ۱: در زندگی شخصی

یادگیری کار با یک ابزار برنامه نویسی جدید

تمرین ۲: در محیط سازمانی

فعالیت واحد پشتیبانی در شرکت نرم افزاری از جنس عملیات است و در کنار آن اضافه شدن یک سامانه جدید و راه اندازی اولیه آن در بخش پشتیبانی تا همه کارکنان با درخواست های مربوط به سامانه جدید آشنا شده و بتوانند آنها را حل کنند، از نوع یک پروژه است.