Menu
نویسنده مطلب : مینو همتی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


من یک اصطلاح ساختگی دارم که میگم “فلانی قسمت عبرت گیر مغزش خرابه” منظورم اینه که یک اشتباه رو در موقعیت های مختلف تکرار میکنه. بعد از خوندن این مبحث فکر می کنم بتونم علمی تر دربارش حرف بزنم. همچنین اینکه توانایی عدم تکرار یک اشتباه در وجوه مختلف زندگی مربوط به نوع خاصی استعداد هست دیدگاهم درباره بعضی ادم ها رو عوض کرد.