Menu
نویسنده مطلب : هیوا

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


زندگی بیرون از شرکت و سازمان همکاران و کارمندانش هم برای او مهم است.

می‌داند آبدارچی شرکت چند بچه دارد، مادر منشی مریض است و طراح سایت شرکت ساز هم می‌زند.

به جز ناتونی ها و نقاط ضعف‌های دیگران، توانایی‌ها، استعدادها، پتانسیل‌های آنها را هم می‌شناسد و به کار می‌گیرد.