- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فرزاد قوام

مطلب مورد بحث:

مهارت ارتباطی: زبان منفی - زبان مثبت


به نطرم کار کردن اینجا عاقبت نداره.

به نظرم بهتره به جای اینکه واسه کسی کار کنم و در قسمت ناچیزی از درآمد و موفقیتش شریک باشم ، خودم یه کار راه بندازم و کسب و کار مربوط به خودم رو داشته باشم.
————————————————————————
من تنبلم.

من فکر میکنم یکم تو انجام دادن کارام تنبلی میکنم به نظرم من باید بیشتر و با سرعت بالاتری به کارام برسم اگه میخوام حس خوبی از خودم تو نقطه پایان داشته باشم.