Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


تمرین اول:

۱-میزان رضایت از زندگی: کیفی، تاخیری، طولی

۲-میزان پیشرفت شغلی: کیفی، تاخیری، طولی

۳-توجه به سلامتی: کیفی، پیشرو، طولی

۴-تامین نیازهای مالی: کمی، تاخیری، طولی

۵-مسافرت: کیفی، تاخیری، طولی

تمرین دوم:

۱-تعداد افراد جدیدی که عضو کتابخانه شدند

۲-تعداد کتابهای به امانت برده شده در طول روز

۳-نفرساعتی که در کتابخانه مشغول مطالعه بودند

۴-تعداد کتابهایی که افراد برای امانت میخواستند اما موجود نبوده

۵-تعداد کتابهایی که باید در ان روز تحویل داده میشد اما تحویل داده نشد