Menu
نویسنده مطلب : سمیرا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


– آیا تصمیم گیری ام برای تغییر محل کار بخاطر ایجاد شرایط بهتر شغلیست، یا در این برهه از زندگیم نیاز به انجام”اقدام”ی جدید و ریسک دارم؟!
– آیا چشم پوشی کردن از فرصت شغلی ای که برایم درخارج از کشور محیا شده بود، بخاطر رضایتم از موقعیتم بود، یا بخاطر ترس از ایجاد تغییر و وابستگی هایم!
– آیا از خودگذشتگیم در مقابل فلانی تمام و کمال از روی علاقه بوده، یا ته ذهنم به نوعی ایجاد دین کردن برای او!!؟؟
– آیا اصرار برای دونستن این حقیقت درست بود؟! یا بهتر این بود که خودم رو کنترل میکردم و بجای رفتن دنبال حقیقت و از بین بردن پل طلایی، گپها رو پر میکردم؟!