Menu
نویسنده مطلب : سیدامیرحسین بهبهانی

مطلب مورد بحث:

باید پای خودت گیر باشد! - مطلب تکمیلی تصمیم گیری


یکی از مواردی که خیلی زیاددیده می شودوبیشتر در مورد کالاهای قاچاق مصداق داردوپوست یا پای وارد کننده وشبکه توزیع گیر نیست واردات محصولات تقلبی وفیک بدون گارانتی ووارانتی می باشد که از لحاظ بسته بندی وحتی ظاهر شبیه محصول اصلی  می باشدولی در اصل تقلبی است که با هوشمندشدن مراکز توزیع وفروشگاهها وبارکد استعلام اصالت کالاوهوشمند سازی خریدوفروش قابل رفع می با شدکه در حال حاضر این برنامه در مراحل ابتدایی اجراء می باشد.وبایدبستر آن در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان وبخصوص تولید کنندگان وواردکنندگان درستکار وصادق تکمیل شودوبسرعت اجرایی شود.واز سیاستهای تنبهی وتشویقی درمورد خاطیان ودرستکاران عرصه اقتصاد وبازاراعم از خرد وکلان استفاده گردد.

ازطرفی عکس این مطلب یعنی گیربودن پوست شخصی یا گروهی میتواند سبب افزایش بهره وری اعم از کارایی واثربخشی گردد وانگیزه مضاعف وتشدیدی به افراددر فعالیتها دهد که نمونه بارزآن سهیم کردن کارگران  ومدیران در سود یا زیان کارخانه ها یا هلدینگ هابا اعطای سهام عادی وممتاز می باشد.
ازاین روش در سیستمهای بازاریابی وفروش باپرداخت حداقل حقوق پایه وکمسیون درفروش موفق استفاده گسترده میگردد.