Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

رابطه بین برونگرایی و رضایت شغلی


همانطور که به درستی در متن درس اشاره شده است، در اینجا صحبت از یک گزارش آماری است و نه یک رابطه علت و معلولی. چون متغیرهای متعددی بر رضایت شغلی تاثیر دارند و شاید نتوان صرفا تاثیر عامل برونگرایی را بر آن مورد بررسی قرار داد.

از طرفی تاثیر میزان برونگرایی بر میزان رضایت از شغل، براساس خود شغل هم می‌تواند متغیر باشد.

برای مثال کسی که دوست دارد همیشه افراد زیادی اطرافش باشند و همچنین اگر به مدت طولانی تنها باشد، واقعا نیاز به دیگران را حس می‌کند، مطمئنا در صورتی که کارهایی مانند برنامه‌نویسی و یا تولید محتوا که ذاتا انجام کار در یک محیط خلوت هستند، به یک فرد با برونگرایی بالا سپرده شود، میزان بالایی از نارضایتی را نسبت به فردی که برونگرایی کمتری دارد، تجربه خواهد کرد.

در مثال بالا فرد با اینکه برونگرایی بالایی دارد ولی نارضایتی بیشتری را تجربه می‌کند. این مورد و صدها مورد دیگر می‌توانند این همبستگی مثبت را نقض کنند. به همین دلیل اعتبار این ادعاها به میزان زیادی به جامعه آماری و سایر روشهای بکار برده شده در تهیه گزارش مرتبط است.