Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


نام مهارت: آهن ربا

گروه مهارتی: ارتباط با خود و دیگران

زیر مجموعه‌های مهارت:

تسلط کلامی، انگیزه دادن به دیگران، انگیزه دادن به خودم، گوش دادن به دیگران، ایجاد ارتباط با دیگران و مدیریت و حفظ کردن آن

معیارهای سنجش:

تا چه اندازه در یک جمع راحت حرف می‌زنم؟

آیا قبل از صحبت کردن در جمع دچار استرس می‌شوم یا نه؟

آیا دیگران به حرف‌های من با دقت گوش می‌دهند؟

آیا من به حرف‌های دیگران با دقت گوش می‌دهم؟

آیا حرف‌های من باعث ایجاد انگیزه در دیگران می‌شود؟

تا چه اندازه می‌توانم به راحتی با دیگران ارتباط برقرار و آن را حفظ کنم؟

بهبود این مهارت، روی چه مهارت‌های دیگری تاثیر مثبت می‌گذارد:

مهارت عزت نفس

مهارت اعتماد به نفس

مهارت سخنرانی

مهارت مدیریت کردن یک گروه

چه نگرش‌ها و ارزش‌هایی باید در ذهن من باشد تا در این مهارت موفق شوم؟

در وهله اول باید احساس بدبینی و بی‌اعتمادی به دیگران را کنار بگذارم

باید احساس قدرتمند بودن داشته باشم و بتوانم خودم را قدرتمند نشان بدهم

نسبت به خودم و توانایی‌هایم شک و تردید نداشته باشم

جرات ابراز وجود در مواقع نیاز را کاملاً داشته باشم

دستاوردهای توامند شدن در این مهارت:

بالا رفتن عزت نفس و اعتماد به نفس

رضایت درونی

ایجاد ارتباط بهتر با خانواده، دوستان، اطرافیان و افراد جدید و تازه

گسترده شدن حلقه ارتباطی در زمینه عاطفی و شغلی

فراهم شدن فرصت‌های بهتر شغلی به سبب ایجاد ارتباط موثر و باثبات با همکاران و مدیران

کسب مقبولیت بیشتر از سوی دیگران